Kluczowe obszary specjalizacji Kancelarii to rozwiązywanie sporów na drodze sądowej oraz pozasądowej, prawo spółek handlowych, prawo zamówień publicznych, inwestycje budowlane. Ponadto, naszym Klientom gwarantujemy pełne wsparcie z zakresu prawa gospodarczego. Dzięki ścisłej współpracy z innymi wyspecjalizowanymi prawnikami (m.in. adwokatami, notariuszami, komornikami) zapewniamy kompleksowe usługi doradcze niezbędne do prowadzenia biznesu. Każdy problem prawny przekształcamy w projekt, którym zarządzamy wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę połączoną ze szczegółową analizą danej sprawy – pod kątem prawa, celów biznesowych i specyfiki branży, w której działa Klient.

Uszczegóławiając ofertę podajemy, iż zakres obsługi Naszej Kancelarii obejmuje szczególności: windykację należności, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej, konsultacje prawne w zakresie prowadzonych spraw, udzielanie ustnych porad prawnych (w tym także przez telefon), redagowanie wystąpień i odpowiedzi oraz opinii prawnych na piśmie (w tym także mailowo), obsługa zgromadzeń wspólników, zarządu spółki, spotkania w siedzibie Zleceniodawcy w uzgodniony dzień.

W ramach podstawowejstałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje:

  • pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji,
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • opracowywanie i opiniowanie umów handlowych pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów Klienta, w tym zabezpieczeń wykonania umowy,
  • uczestniczenie w rokowaniach prowadzonych przez Klienta, związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów,
  • zastępstwo procesowe przed sądami, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami administracji na terenie całej Polski.

Zakres rozszerzonej, stałej obsługi prawnej obejmuje ponadto:

  • zakładanie spółek i wpisy do rejestru przedsiębiorców,
  • doradztwo w zakresie problematyki zamówień publicznych (przygotowywanie dokumentacji przetargowej),
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • opracowywanie informacji prawnych oraz memorandów dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów z danej dziedziny działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie za pomoc świadczoną w ramach stałej obsługi prawnej określone zostaje w zawieranej z Klientem umowie o stałą obsługę prawną. Z reguły ustalane jest wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy. Kancelaria rezerwuje sobie, również w ramach stałej pomocy prawnej, prawo wyróżnienia zleceń o największym stopniu skomplikowania prawnego, wymagających znacznego nakładu pracy i zaangażowania większej ilości osób, lub o szczególnie wysokiej wartości przedmiotu sporu (transakcji), których zlecanie i rozliczanie odbywać się będzie według indywidualnych zasad, odrębnie ustalonych z Klientem.